Overzicht baancommissie

GKP/GKR

Wedstrijdleider: René Schepers
Assistenten: Edwin Meyer, Leon Driessen

Parcoursschutters

Wedstrijdleider: Patrick Slijpen
Assistenten Ton Slijpen, Peter Slangen

Historische wapens

Wedstrijdleider: Har Balendonck
Assistenten Wim Jansen, Tjeu Lenders

KKP/KKR

wedstrijdleider: Wim Traarbach
Assistenten: J. v. Poll, J. Linssen

KKG

Wedstrijdleider: Seph Boumans
Assistenten: E. Meyer, L. Driessen